การขนส่งของข้ามประเทศมีการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

Transit
ประเทศไทยมีการบริการส่งออกสินค้าเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ทั่วโลก สินค้าที่มีไว้สำหรับการส่งออกจากประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนมารตฐาน การส่งออกที่กำหนดโดยศุลกากรการ ด้วยการส่งประเภทหลักประกอบไปด้วยการส่งออกทางเรือข้ามมหาสมุธ หรือ จากเครื่องบินในประเทศไทยไปยังนอกราชอาณาจักร สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจะต้องผ่านการควบคุมดูแลของศุลกากร บทบาทของศุลกากรในการส่งออกสินค้าคือเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ทั้งหมดที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยมีรายการครบถ้วนตามที่กำหนด ไม่มีสภาพเสียหายจากภายนอก และดำเนินการควบคุมในนามของหน่วยงานเพื่อออกใบอนุญาตในการส่งออกสินค้า
ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น โดยเฉพาะสินค้าอาจไม่สามารถบรรทุกสินค้าบนเรือ หรืออากาศยานเพื่อการส่งออกได้ เว้นแต่จะได้รับการป้อนเข้าการส่งออกในระบบศุลกากร และทางศุลกากรได้อนุญาตให้ส่งออกได้ ใบอนุญาติส่งออกจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ e-Export เมื่อข้อมูลการส่งออกได้รับการป้อนลงในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบจะมีการประมวลผลอัตโนมัติ และเริ่มขึ้นตอนการทำเรื่องส่งออกสินค้า 4 ขั้นตอน:

1.การยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการส่งออกจะเริ่มต้นเมื่อผู้ส่งออก / นายหน้าส่งเอกสารขออนุญาติส่งออกในรูปแบบของข้อความ ebXML ไปยังระบบ e-Customs ของกรมศุลกากร

2.การตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนที่สองคือการยืนยันเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ ทันทีที่ระบบ e-Customs ได้รับข้อมูล Export Declaration ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะขึ้นทะเบียนหมายเลขคำขอของสินค้าในระบบ e-Payment จะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งออก / นายหน้า

3.การชำระภาษีและภาษี

ขั้นตอนที่สามคือการชำระภาษีอากรและ / หรือการค้ำประกัน ขณะนี้มี 3 วิธีในการชำระภาษีอากรและภาษีส่งออก ได้แก่ การชำระเงินที่กรมศุลกากร การชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และการชำระเงินที่ธนาคาร

4.การตรวจสอบและอนุมัติสินค้า

ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบและปล่อยสินค้าออกจากศุลกากร ในขั้นตอนนี้ผู้ส่งสินค้าจะจัดส่งสินค้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์ และจะส่งรายงานการควบคุมการขนส่งสินค้าไปยังระบบ e-Customs และระบบ e-Customs จะตรวจสอบข้อมูลและรายงานข้อผิดพลาดในการแก้ไขออนไลน์โดยทันที หากไม่มีข้อผิดพลาดหมายเลขรายงานการควบคุมการขนส่งสินค้า จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบโดยอัตโนมัติและจะส่งออกสารตอบกลับไปยังผู้ส่งสินค้าและผู้ส่งออก / นายหน้า ผู้จัดส่งจะพิมพ์รายงานการควบคุมการขนส่งสินค้าพร้อมหมายเลขและนำสินค้าออกจากท่าเรือ ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประตูย่อยสามารถตรวจสอบว่าเอกสารการอนุญาติอยู่ในสายใด สีแดงหรือสายสีเขียว ถ้าเป็นสีเขียวเจ้าหน้าที่จะปล่อยสินค้าออกได้ในไม่กี่นาที หากอยู่ในสายสีแดง สินค้าจะถูกนำออกไปตรวจสอบอีกครั้ง